Yargıtay Omurga Yaralanmalarında Kortikospinal Yol Bulgusu Yoksa 12 Aylık Süre Beklenmeden Rapor Alınabileceğine Hükmetti - 29/09/2023

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi 2022/3554 E. 2023/7606 K. sayılı ilamıyla, Sigorta Tahkim Komisyonu'nun kaza tarihi ile rapor tarihi arasında 12 ay süre geçmediğinden bahisle reddettiği uyuşmazlık hakkında bozma kararı verdi. Karar gerekçesinde, "her ne kadar kaza tarihi ve rapor tarihi arasında 12 aylık süre geçmemiş dahi olsa da yönetmelik eki cetvelinde açıklandığı üzere omurga rahatsızlığına eşlik eden bulguların varlığı halinde 12 aylık sürenin dikkate alınması gerektiğinin belirtilmesi karşısında ve maluliyet raporunda kortikospinal bulguya dair tespitinde bulunmadığı dikkate alındığından 12 aylık bekleme süresinin somut olayda geçerli olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanılmıştır.

4. Hukuk Dairesi         2022/3554 E.  ,  2023/7606 K.


"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
SAYISI : 2022/107 Değişik İş-2022/107 Karar
SAYISI : İHK-2022/4274
HÜKÜM/KARAR : Davacının itirazının reddine
SAYISI : K-2021/170765

Taraflar arasındaki sigorta tahkim yargılaması sonunda Uyuşmazlık Hakem Heyetince davanın reddine karar verilmiştir.

Karara davacı vekili tarafından itiraz edilmesi üzerine, İtiraz Hakem Heyetince davacının itirazının reddine karar verilmiştir.

İtiraz Hakem Heyeti kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I. DAVA
Dava dilekçesinde; müvekkilinin yolcu olarak bulunduğu aracın 04.12.2020 tarihinde yaptığı kaza neticesinde yaralandığını, Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine göre %23,2 oranında maluliyeti olduğunu, bu oranın kabul edilmemesi halinde fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile kaza tarihi itibari ile yürüklülükte olan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca belirlenen %21 oranının esas alınarak hesaplama yapılması gerektiğini, belirsiz alacak davası olarak ikame ettikleri davada, şimdilik 40.000,00 TL sürekli iş göremezlik tazminatı, 750,00 TL rapor ücretini temerrüt tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan talep etmiştir.

II. CEVAP
Cevap dilekçesinde; maluliyet raporunu kabul etmediklerini, yapılan medikal inceleme neticesinde davacının Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre %15-17 arasında maluliyeti olacağını, kemik kırıklarının iyileşme süresinin 12 aya kadar uzayabileceğini, kazadan 8 ay sonra ki bulgulara göre kalıcı maluliyet hesaplamasının uygun olmadığını, ayrıca raporun Adli Tıp Kurumundan alınması gerektiğini, davacının yolcu olduğunu ve hatır taşıması indirimi yapılması gerektiğini hesaplamada genel şartların dikkate alınmasını ve kazanın iş kazası olduğunu ve SGK dan yapılan ödeme olup olmadığının tespiti gerektiğini, avans faizi ve vekalet ücreti taleplerini kabul etmediklerini savunarak davanın reddini istemiştir.

III. UYUŞMAZLIK HAKEM HEYETİ KARARI
Uyuşmazlık Hakem Heyetinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile "...başvuran tarafından ibraz edilen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalı Başkanlığının 03.08.2021 tarihli raporunda 04.12.2020 tarihli kaza nedeni ile davacının L1-2-3 tranvers proses kırığı, nazal kemik kırığı, skar yaralanmasının bulunduğunu, 45 gün iyileşme süresi, 30 gün başka birinin bakımına ihtiyaç duyduğu, kaza tarihi itibari ile geçerli yönetmelik olan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre Kas-İskelet sistemi bölümünde omurgaya ait sorunlarda engelilik başlığında engelin kalıcı ve stabil olması için son 12 ayda değişiklik olmaması gerektiğinin belirtildiğini, raporun kaza tarihinden 8 ay sonra düzenlendiğini, sürekli engel oranının tespiti bakımından 12 aylık sürenin geçmediğini, 5684 sayılı Kanun'un 97 nci maddesi uyarınca davalıya yönetmeliğe uygun olmayan rapor ile başvuru yapıldığından başvuru şartının yerine getirilmemiş olması" nedeni ile başvurunun usulden reddine karar verilmiştir.

IV. İTİRAZ
A. İtiraz Yoluna Başvuranlar
Uyuşmazlık Hakem Heyetinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili itiraz başvurusunda bulunmuştur.

B. İtiraz Sebepleri
Davacı vekili; sunulan raporun, kaza tarihinde uygulanan yönetmeliğe göre kaza ile illiyet bağı kurulmak suretiyle düzenlenmiş olması sebebiyle usulüne uygun olduğu, hükme esas alınmasını beyan etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
İtiraz Hakem Heyetinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; " başvuruda sunulan maluliyet tespit raporunun kaza tarihi itibari ile Erişkinler için Engellilik Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine ait engel oranları klavuzu Ek-2 de yer alan Alt Ekstremite arazları ile ilgili olarak; "kask ve iskelet sistemindeki sürekli maluliyet oranı tespitlerinde engelin kalıcı ve stabil halde olması gerektiği ve son 12 ayda değişiklik olmamalı "talimatına uyulmadığı ve böylece başvurunun eksik evrakla yapıldığı" gerekçesi ile davacının itirazının reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
İtiraz Hakem Heyetinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Davacı vekili temyiz dilekçesinde; itiraz dilekçesinde ileri sürdüğü nedenlerle kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık; davalı ... tarafından Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (...) Poliçesi ile teminat altına alınan aracın karıştığı 04.12.2020 tarihli trafik kazası sonucu yaralanıp malul kalan davacı yolcunun uğradığı sürekli iş göremezlik, rapor ücreti talebine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 54 üncü maddesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85,89,90,91 inci maddeleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30 uncu maddesi ve Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik'in 16 ncı maddesinin on üçüncü fıkrası, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin17 nci maddesi, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

3. Değerlendirme
Haksız fiil sonucu çalışma gücünde kayıp olduğu iddiası ve buna yönelik bir talebin bulunması hâlinde, zararın kapsamının tespiti açısından geçici iş göremezlik süresi ile sürekli iş göremezlik oranının doğru bir şekilde belirlenmesi zorunludur. Söz konusu belirlemenin, bağlı oldukları mevzuat uyarınca sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler veya sağlık kuruluşları tarafından çalışma gücü kaybı olduğu iddia edilen kişide bulunan şikâyetler dikkate alınarak oluşturulacak uzman doktor heyetinden kaza tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılması gerekir.

Davaya konu kazanın meydana geldiği 04.12.2020 tarihinde Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükte olup bu Yönetmelik’in ekinde yer alan “ Kas- İskelet Sistemi omurgaya ait sorunlarda engellilik ve Yaralanma Modeli veya Tanı İlişkili Değerlendirme başlıklı bölümde " omurgaya ait sorunlarda yaralanma bulgularına kortikospinal yol bulgularda eşlik ediyor ise spinal kord lezyonları ile ilgili bulgular kullanılır, bu değerlendirme için engel kalıcı ve stabil olmalı ve son 12 ayda değişiklik olmamalıdır," demektedir. Dosyaya ibraz edilen maluliyet raporunda davacıda omurga hastalığına bağlı" posterior eleman kırığı" olduğu belirtilerek toplamda %21 oranında engel oranı olduğu beyan edilmiştir. Her ne kadar kaza tarihi ve rapor tarihi arasında 12 aylık süre geçmemiş dahi olsa da yönetmelik eki cetvelinde açıklandığı üzere omurga rahatsızlığına eşlik eden bulguların varlığı halinde 12 aylık sürenin dikkate alınması gerektiğinin belirtilmesi karşısında ve maluliyet raporunda kortikospinal bulguya dair tespitinde bulunmadığı dikkate alındığında 12 aylık bekleme süresinin somut olayda geçerli olmadığı kanaatine varılmıştır.

Açıklanan hukuki ve maddi vakıalar karşısında; dosyaya ibraz edilen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adi Tıp Ana bilim Dalı tarafından tanzim edilen ve kaza tarihi itibari ile geçerli olan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan rapor dikkate alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

VI. KARAR
Açıklanan sebeplerle;
Değerlendirme bölümünde açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile temyiz
olunan İtiraz Hakem Heyeti kararının BOZULMASINA,

Peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde davacıya iadesine,Dosyanın İtiraz Hakem Heyetine iletilmek üzere mahkemesine gönderilmesine,07.06.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.