SİGORTA UYUŞMAZLIKLARINDA ARACI KURUMLARIN TEMSİL YETKİSİ KALDIRILDI

28.07.2020 Tarih 31199 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birçok kanunda değişiklik yapıldı. 

Bu değişikliklerden en önemlisi ile sigorta uyuşmazlıklarında hak sahipleri adına talep edilebilecek zararların aracı kurumlar tarafından talep edilmesi engellenmiş oldu. Aşağıda yer alan değişiklikten görüleceği üzere 'hasar danışmanlığı' adı altında zarar gören vatandaşlara yardım ettiğini iddia eden ancak gerek mal varlığını zarara uğratan gerekse de elde edilecek tazminat bedelinden daha azını hak sahibine teslim ederek haksız kazanç sağlayan 'kuruluşlar'ın temsil ve talep yetkisi kaldırılmış oldu. Bu sayede artık kazanılan haklar sadece alacaklı tarafından, alacaklının kanuni temsilcisi veya kanun temsilcinin vekalet verdiği avukat tarafından veya alacaklının bizzat vekâlet verdiği eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşleri veya avukatı tarafından takip ve talep edilebilecek.

Yapılan değişiklik ile vatandaşların hak kaybına uğraması engellenmiş oldu. Değişikliğe aşağıdan göz atabilirsiniz.


MADDE 57 – 5684 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 6 – (1) Bu Kanun uyarınca sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlardan ya da Hesaptan talep edilecek tazminat alacağı ancak;

a) Alacaklı tarafından bizzat,

b) Alacaklının kanuni temsilcisi veya kanuni temsilcinin bizzat vekâlet verdiği avukat vasıtasıyla,

c) Alacaklının bizzat vekâlet verdiği eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşleri veya avukatı vasıtasıyla,

takip edilebilir. Takip yetkisi, sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlar ya da Hesap nezdinde yapılacak işlemleri kapsar.

(2) Tazminat alacağı, sadece hak sahibine veya avukatına ödenir ve birinci fıkrada belirtilen kişiler de dâhil olmak üzere hiç kimseye devredilemez.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenir.”