KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI KURULU TARAFINDAN SİTE YÖNETİMLERİNİN VERİ SORUMLUSU OLMA DURUMUNA İLİŞKİN KARAR YAYINLANDI

Site Yönetimlerine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 22.07.2020 tarihli ve 2020/560 sayılı kararında site yöneticisi yahut site yönetim kurullarının 'veri sorumlusu' olma durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Bilindiği üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre veri sorumlusu ancak ve ancak gerçek veya tüzel kişi olmakla olunabiliyor. Yargıtay kararlarına ve kanun hükümlerine göre ise apartman yönetim kurulu yahut yöneticisinin tüzel kişi sıfatına haiz değil. Buna göre apartman yönetim kurulu yahut yöneticisi veri sorumlusu olamıyor. 

Ancak duruma göre yöneticinin kat malikleri adına tebligatı kabul etme yetkisi olduğu, kat malikleri kurulunun vekili olarak görev yapan yöneticinin bir gerçek kişi yahut bu konuda hizmet sunan şirketlerden profesyonel hizmet satın alınması durumunda ise tüzel kişi olabileceği 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 35. Maddesinde yer almakta. Bu durumlar ışığında her ne kadar yönetici kat malikleri kurulunun verdiği kararlarla bağlı olup bu kararlara uygun hareket etmek zorunda olsa da, her somut olay bakımından yöneticinin yahut yönetim kurulunun kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan bir rol üstlenmiş olması halinde ayrıksı durumların çıkabileceği, örneğin, bir site yönetiminin ayrı bir tüzel kişilik tarafından yürütülüyor olması durumunda, kişisel verilerin işlenmesi noktasında bu tüzel kişiliğin de veri sorumlusu olabileceği,

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda; Kanun’un “veri sorumlusu”na ilişkin getirdiği tanımın, hayatın olağan akışına uygunluğunun sağlanması ve pratikte ortaya çıkan sorunların çözülebilmesi adına geniş yorumlanması gerektiği; bu kapsamda her ne kadar tüzel kişiliği haiz olmasa da kural olarak apartman, site ve benzeri yapılar bakımından veri sorumlusu olarak kat malikleri kurulunun kabul edilebileceği, kat malikleri kurulunun ise Kanun’un veri sorumlusuna yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından bir kişiyi görevlendirebileceği, görevlendirilen bu kişinin yönetici olmasının mümkün olduğu gibi başka bir kat malikinin yahut iradi temsilcinin de olabileceği değerlendirilmekle beraber, uygulamada istisnai durumların da ortaya çıkabileceği gözetilerek nihai olarak kişisel veri işleme faaliyetinde veri sorumlusu sıfatını haiz olanların belirlenmesi için; her somut hadise açısından kişisel veri işlenmesine ilişkin kararları alan, veri kayıt sistemlerini kuran, uhdesinde bulunduran ve yöneten birimlerin tespit edilmesinin gerektiği

değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Karar metnine buradan ulaşabilirsiniz.