Yargıtay Kasko Sigortası Sözleşmesinden Kaynaklı Davalarda Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğuna Karar Verdi - 03/05/2021

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi aşağıda paylaşılmış olan ilamı ile yargılamanın gereksiz yere uzamasına sebebiyet veren kasko sigortasından kaynaklanan davaların görüleceği mahkeme konusunda içtihatını yayınlamıştır. Karara göre kasko sigortasından kaynaklanan davalarda görevli mahkemeler tüketici mahkemeleri olarak belirlenmiştir.

 

T.C.
Yargıtay
17. Hukuk Dairesi

 

Esas No:2016/16040
Karar No:2017/11269
K. Tarihi:4.12.2017


Özet:
dava konusu bedelin tahsil edilebilmesi için ihtarname gönderildiğini ancak sigorta şirketince ihtarnameye cevap dahi verilmediğini, bunun üzerine müvekkilinin 30/06/2014 tarihinde ... İcra Müdürlüğünde Adi takip başlattığını, ardından borçlu/davalı ... şirketi tarafından 07/07/2014 tarihinde haksız olarak takibe itiraz edildiğini ve takibin durduğunu, bu sebeple icra takibine haksız olarak yapılan itirazın kaldırılarak takibin devamına karar verilmesini, %20'den aşağı olmamak üzere davalının icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep ve dava etmiştir....

Dava, davacının aracının uğradığı hasar bedelinin davalı kasko sigorta şirketinden tahsili yönünde başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir....

6502 sayılı TKHK'nın 73. maddesi uyarınca tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğacak uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemesi görevli kılınmıştır....

Davalı şirket ile davacı arasındaki ilişki ise 6502 sayılı Kanunun 3/1 maddesi kapsamında kalan tüketici işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle davacının açtığı tazminat davasında Tüketici Mahkemesi'nin görevli olması nedeniyle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir....

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili dava dilekçesi ile; 30/03/2014 tarihinde ... plakalı ... marka ... model aracın sahibi olan müvekkilinin aracını ... Mahallesi ... Sokak No:37 adresinde nizami olarak park ettiğini, gece çıkan şiddetli rüzgardan dolayı yan binanın çatısının uçarak ... plakalı aracın üzerine düştüğünü, aracın ağır şekilde hasar aldığını, araçta oluşan hasar bedelini belirlemek için ... ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/30 D.İş sayılı dosyasına esas olmak üzere hazırlanan bilirkişi raporunda araçtaki maddi hasarın giderilebilmesi için parça ve işçilik dahil olmak üzere 25.000,00 TL'lik hasar oluştuğunu ve araçta meydana gelen değer kaybının 15.000,00 TL olduğunu, toplamda 40.000,00 TL'lik zararın meydana geldiğinin tespit edildiğini, müvekkiline ait araçta meydana gelen hasarın giderilebilmesi için davalı şirketçe aracın ... Otomotive götürülmesi gerektiğinin belirtildiğini ancak poliçede de yer aldığı şekilde müvekkilinin istediği servisi seçme keyfiyetinin bulunduğunu, müvekkilinin belirtilen servisi kabul etmeyip aracın ... ... Yetkili Servisine götürmek isteyince davalı ... şirketince kabul görmediğini, sonrasında araçta meydana gelen zarar olarak çok düşük bir miktar teklif edildiğini ve müvekkilince kabul edilmediğini, ... Noterliğinin ... yevmiye numaralı ve 15/05/2014 tarihinde davalı ... şirketine
dava konusu bedelin tahsil edilebilmesi için ihtarname gönderildiğini ancak sigorta şirketince ihtarnameye cevap dahi verilmediğini, bunun üzerine müvekkilinin 30/06/2014 tarihinde ... İcra Müdürlüğünde Adi takip başlattığını, ardından borçlu/davalı ... şirketi tarafından 07/07/2014 tarihinde haksız olarak takibe itiraz edildiğini ve takibin durduğunu, bu sebeple icra takibine haksız olarak yapılan itirazın kaldırılarak takibin devamına karar verilmesini, %20'den aşağı olmamak üzere davalının icra inkar tazminatına mahkum edilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesi ile; Kazaya karışan ... plaka sayılı aracın müvekkili şirket nezdinde 31/10/2013-18/07/2014 başlangıç ve bitiş tarihli .../0 nolu Özel Otomobil Paket (kasko) Sigorta Poliçesi ile sigortalı olduğunu, talep edilen bedellerin fahiş olduğunu, gerçeği yansıtmadığını, kabul anlamına gelmemek kaydıyla müvekkili şirketin gerçek zarardan sorumlu olduğunu, araçtaki değer kaybının sigorta bedeline dahil olmadığını, değer kaybının belirlenebilmesi için birden çok kriterin incelenmesi bu incelemenin de konusunda uzman bilirkişiler kanalı ile yapılmasını, davacı tarafın bildirdiği hasar miktarını da kabul etmediğini, tespit edilen hasar miktarının fahiş olduğunu, araç üzerinde yapılacak bilirkişi incelemesi ile hasar miktarının tespit edilmesini, davacı tarafından ... ... . Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/30 değişik iş sayılı dosyası üzerinden hazırlanan bilirkişi raporuna itiraz ettiğini, müvekkili şirkete tebligat çıkartılmaksızın yokluğunda tespit yapıldığını, müvekkili şirket yönünden temerrüt gerçekleşmediğinden müvekkili şirketten faiz talep edilmemesini, müvekkili şirketin sorumluluğunun poliçe teminatı dahilinde ve sigortalısının kusur oranı ile sınırlı olduğunu, bu nedenlerle davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece; Davacının davasının kabulü ile davanın ... İcra dairesinin 2014/55656 Esas sayılı takip dosyasına yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin devamına,Davacı vekilinin icra inkar tazminatı talebinin alacak likit kabul edilmediğinden reddine karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, davacının aracının uğradığı hasar bedelinin davalı kasko sigorta şirketinden tahsili yönünde başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.
1-28.11.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un (TKHK) 2. maddesinde kanunun
kapsamı “bu Kanun, her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar şeklinde açıklanmıştır. Kanun'un “tanımlar başlıklı 3. maddesinde ise tüketici işlemi, “Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder biçiminde tanımlanmıştır.
6502 sayılı TKHK'nın 73. maddesi uyarınca tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğacak uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemesi görevli kılınmıştır.
Taraflar arasında akdi bir ilişki olup davalının sorumluluğunun kaynağı davacıyla yaptığı kasko sigorta sözleşmesine aykırılıktır.
Görev, kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında re'sen dikkate alınmalıdır.
Davalı şirket ile davacı arasındaki ilişki ise 6502 sayılı Kanunun 3/1 maddesi kapsamında kalan tüketici işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle davacının açtığı tazminat davasında Tüketici Mahkemesi'nin görevli olması nedeniyle görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.
2-)Bozma neden ve şekline göre davalı ... vekilinin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ; Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün resen BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle bozma neden ve şekline göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 04/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.