Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Karar Kesinleşmeden İcra Takibi Yapılamayacak - 19/06/2021

19 Haziran 2021 tarih 31516 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7327 sayılı İCRA VE İFLÂS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN uyarınca yapılan değişiklikle kamulaştırmasız el atma davalarında verilen kararlar kesinleşmeden icra takibi başlatılamayacağı hükmü getirilmiştir.

Yapılan değişiklik uyarınca malikinin rızası olmadan herhangi bir sebeple fiilen veya hukuken el konularak ihlal edilen mülkiyet hakkı kaynaklı talepler sonucu verilen kararlar taşınmaz aynı ile ilgili kabul edilerek icra takibine konu edilmesi kesinleşme şartına bağlanmıştır. Aynı şekilde kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle kesinleşmemiş bir karara dayanan icra takiplerinin de kesinleşmiş mahkeme kararı sunuluncaya kadar durdurulacağı hüküm altına alınmıştır.

 

MADDE 21 – 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16 – Kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 4/11/1983 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiilî el konulması veya hukuki el atılması sebebiyle mülkiyet hakkından doğan taleplere dair bedel ve tazminata ilişkin davalarda verilen kararlar taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararların icrasına ilişkin hükümlere göre yerine getirilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, kesinleşmemiş mahkeme kararlarına dayanılarak başlatılan icra takipleri kesinleşmiş mahkeme kararı ibraz edilinceye kadar durdurulur.”